Hvad er førtidspension?


 

Man har mulighed for at få førtidspension, hvis ens arbejdsevne er varigt nedsat. Man kan således kun få tilkendt førtidspension, hvis der ikke er udsigt til, man vil kunne arbejde igen under almindelige vilkår. Derudover kan man kun få førtidspension, hvis man ikke er i stand til at forsørge sig selv ved arbejde pga. den nedsatte arbejdsevne. For at have ret til førtidspension, skal man opfylde visse betingelser. Man kan få tildelt førtidspension, fra man fylder 18 år, til man når pensionsalderen. Pensionsalderen er enten 65 eller 57 år afhængigt af, hvornår man er født.

Det er ydereligere en betingelse, at ens arbejdsevne er varigt nedsat, og at man derfor ikke vil være i stand til at kunne forsørge sig selv ved at arbejde. Man må derfor heller ikke kunne klare et fleks- eller et skånejob, og der må ikke være mulighed for, at man kan kommer i revalidering eller aktivering. Kommunen undersøger, om ens arbejdsvene ikke kan forbedres, og at alle behandlingsmuligheder har været forsøgt. Dette gøres ved oplysninger fra sygehus, speciallæge eller egen læge.

Førtidspensionen kan udbetales i fire forskellige former. Den kan enten udbetales som højeste førtidspension, mellemste førtidspension, forhøjet almindelig førtidspension eller almindelig førtidspension. Læs nærmere om de forskellige former i artiklen; "Hvornår kan man få tildelt førtidspension?"

Det er alderen på det tidspunkt, hvor man søger om pension, der er afgørende for, hvilken pension man kan få. Hvis man først opfylder betingelser for at få pension på et senere tidspunkt, er det ens alder på dette tidspunkt, der bliver lagt til grund ved vurderingen af, hvilken pensionsform man tilbydes. Ens indtægt og samlede formue har betydning for pensionens størrelse og ens mulighed for at få tillæg. Desuden har en eventuel ægtefælles eller samlevers samlede formue også betydning ved pensionen og tillæggets beregning. Hvis ens egen og ens ægtefælle eller samlevers formue overstiger 50.100 kr., kan man ikke få helbredstillæg.

I opgørelsen af formuen skal medregnes indestående i pengeinstitutter, kursværdien af obligationer, pantebreve i depot, kursværdien af aktier, kursværdien af investeringsbeviser, andre værdipapirer, samt hvad man til at lægge kontant. Visse beløb skal dog ikke medregnes i opgørelsen af formuen. Dette vedrøre bl.a. beløb, som stammer fra erstatning for tab af erhvervsevne, eller beløb som er udbetalt som godtgørelse for varigt mén. Man mister retten til folkepension, hvis man dør. Udbetalingen fortsætter dog i op til tre måneder efter ens død, hvis også ens ægtefælle eller samlever modtager folkepension eller førtidspension. Dette kaldes også efterlevelsespension og udbetales kun, hvis man har boet sammen med sin ægtefælle eller samlever inden sin død.

 

Gennemse juridiske artikler