Arv og kreditorforfølgning af ophavsrettigheder


 

Overdragelse af ophavsrettigheder kan ske ved arv. Det følger af ophavsretten, at arvelovgivningens almindelige regler finder anvendelse ved ophavsmandens død. Det vil sige, at ophavsmandens slægtninge arver ophavsrettighederne, medmindre ophavsmanden har rådet over rettighederne på anden måde ved testamente. Er der flere slægtninge, vil de arve ophavsrettighederne i sameje. Sameje vil, som ordets umiddelbare betydning lægger op til, sige, at flere personer ejer en genstand sammen. Normalt er et sameje et fælleseje til en fysisk genstand. I forhold til et sameje om en ophavsret er det selve ophavsretten, som er genstanden for samejet. Se mere i artiklen om flere ophavsmænd.

I forbindelse med arv af ophavsrettigheder er det vigtigt at huske på, at ophavsrettighederne varer i 70 år efter ophavsmandens død. I denne periode vil slægtninge kunne nyde godt af ophavsrettighederne. Det følger af en særbestemmelse i ophavsretten, at ophavsmanden ved testamente kan give forskrifter om udøvelsen af ophavsretten eller overlade det til en anden at give sådanne forskrifter. Ophavsmanden kan hermed ved testamente bestemme, hvordan arvtagerne må udnytte ophavsrettighederne. Sådanne bestemmelser er bindende for arvingerne.

Hvis ophavsmanden skylder penge og ikke betaler sine kreditorer, kan det umiddelbart være oplagt for kreditorerne at søge at inddrive deres penge ved at kræve at få overdraget skyldnerens ophavsrettigheder og få pengene ind af den vej. Dette kan gøres enten ved at sælge rettighederne videre eller ved at udnytte dem på anden vis. Det har lovgivningen nægtet at acceptere. Det følger af en særbestemmelse i ophavsloven, at ophavsmandens ret til at råde over sit værk ikke kan gøres til genstand for kreditorforfølgning.

Kreditorer kan hverken kræve ophavsrettigheder hos en ophavsmand, der skylder penge, eller hos dennes slægtninge, der har fået overdraget ophavsrettighederne ved arv eller ved en ægtefælle. I de tilfælde, hvor ophavsmanden har overdraget sine ophavsrettigheder på anden vis, for eksempel har solgt dem til et pladeselskab eller et forlag, er kreditorerne ikke afskåret fra at kræve sig fyldestgjort ved at retsforfølge ophavsrettighederne. Ligesom andre ufravigelige regler i ophavsretten, er reglerne medtaget for at beskytte ophavsmanden, så hans værker ikke bliver udnyttet imod hans ønsker.

I forhold til enkelte eksemplarer kan der heller ikke ske kreditorforfølgning heri hos ophavsmanden selv eller hos nogen, til hvem eksemplarer er overgået som følge af ægteskab eller arv. Der kan heller ikke ske kreditorforfølgning i enkelte eksemplarer af manuskripter, plader, forme eller lignende, hvorved et kunstværk kan udføres, eller eksemplarer af kunstværker, som ikke er udstillet eller udbudt til salg eller på anden måde godkendt af ophavsmanden til offentliggørelse.

 

Relaterede Artikler

Gennemse juridiske artikler